Eettiset luontokuvaajat

Eeettiset luontokuvaajat on facebookiin perustamani yhteinen foorumi kaikille joko luontokuvausta harrastaville – niin amatööreille kuin ammattilaisille – tai luontokuvauksesta kiinnostuneille, joiden mielestä kaikkea luontokuvausta tulee ohjata vahvat eettiset arvot.

Eettiset luontokuvaajat -ryhmän tavoitteena on kerätä niin suuri jäsenmäärä, että ryhmä koollaan viestisi kaikille luontokuvausta harrastaville eettisten arvojen tärkeydestä: Luonto on tärkein, ei kuva.

Ryhmälle alustavasti luomani eettiset ohjeet perustuvat soveltuvin osin sekä Amerikkalaisen North American Nature Photography Association -järjestön eettisiin ohjeisiin että Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n eetttisiin periaatteisiin.

Ryhmän tarkoitus ei ole  toimia aktiivisena poliittisena tai muuna painostusryhmänä eikä myöskään luontokuvausta käsittelevänä keskustelufoorumina.

EETTISET PERIAATTEET

Ryhmän jäsenten mielestä:

– Eettinen luontokuvaajan toimintaa ohjaa sekä luonnonsuojelulliset arvot että kunnioitus kuvattavien kohteiden oikeuksia kohtaan.

– Eettinen luontokuvaaja ymmärtää, että luontokuvauksen kumulatiiviset vaikutukset niin eliölajeihin kuin muuhun ympäristöön tulevat ilmi vasta jonkin ajan kuluttua.

– Eettinen luontokuvaaja tutustuu kuvaamiinsa lajeihin siinä määrin, ettei hänen toimintansa aiheuta lajeille tarpeetonta häiriötä eikä estä niitä tyydyttämästä lajityypillisiä tarpeitaan.

– Eettinen luontokuvaaja huolehtii siitä, ettei hänen toimintansa rasita eikä likaa kuvauspaikan ympäristöä.

– Eettinen luontokuvaaja pyrkii toiminnallaan edistämään kuvaamiensa lajien hyvinvointia ja suojelua sekä luonnonsuojelua yleisellä tasolla.

Eettinen luontokuvaaja noudattaa luonnossa liikkumista ja toimimista sääteleviä lakeja ja määräyksiä, sekä hankkii tarvittavat luvat viranomaisilta ja maanomistajilta.

Olli Korhonen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.